, ,

فرهنگ نیکوکاری در ادبیات فارسی

محبوبه اظهری - دانشجوی دوره دکتری ادبیات غنایی دانشگاه تهران چکیده مقاله: تعالیم اخلاقی و دعوت به نیکی به عنوان یکی از وظایف اساسی ادبیات از دیرباز در جهان مطرح بوده است . به گونه ای که ترویج عمل خیر یکی از وظایف مهم ادبیات محسوب می شده ا…
, ,

فرهنگ اسلامی نیکوکاری و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

ایمان ابراهیمی - سطح ۴ حوزه علمیه و دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چکیده مقاله: پرسش اصلی این پژوهش، چیستی مدل جامع تربیت نیکوکارانه بر اساس منابع اسلامی و بررسی نسبتی است که برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی …
, ,

طراحی صندوق نیکوکاری مردم نهاد، با بکارگیری روش تامین مالی جمعی

حمید فهیمی - کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران علیقلی پور کارشناس ارشد حقوق مالی دانشگاه تهران چکیده مقاله: یکی از مهم ترین صفات ایرانیان که از گذشته تا به حال به آن شهره بوده اند و پس از گرایش آن ها به اسلام و با توجه به توصیه ها…
, ,

شناسایی و سنجش مولفه های موثر در مدیریت دانش موسسات خیریه (مطالعه موردی: بنیاد خیریه راهبری آلاء )

محسن زند - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران زهره شهریاری - کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) چکیده مقاله: امروزه دانش به یکی از نیروهای محرکه اساسی برای موفقیت کسب و ک…
, ,

شرایط فقهی، حقوقی ارکان وقف

افسانه کنعانی - کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مهناز بهرامی - کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی چکیده مقاله: یکی از اعمال نیک و خیری که در جوامع مختلف بشری به دلیل تاثیرات خیر و ماندگارش مورد توجه قرار گرفته است وقف م…
, ,

شایسته سالاری در انتخاب کارکنان و مدیران حوزه امور خیر بر مبنای نهج البلاغه امام علی (ع)

مهدی نصراصفهانی - دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: در سازمان های رشد یافته و یا درحال رشد شایسته سالاری از اهمیت خاصی برخوردار است. سازمان ها تلاش می کنند تا شایسته ترین افراد را شناسایی، جذب و حفاظت کنند. وضعیت سازمانی و…
, ,

شاخص های ارزیابی عملکرد بخش وقف و خیریه با استفاده از کارت امتیاز متوازن

سمیه مهدوی - کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان مهدی طغیانی - استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: شاخص های مختلف ارزیابی و سنجش عملکرد مورد توجه قرار می گیرد. ارزیابی و سنجش عملکرد، جز…
, ,

سهام وقف، ابزار مالی جلب مشارکت عمومی در امور وقف

فیروز عزیزی - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس چکیده مقاله: گرچه وقف از دیرباز و در ادیان قبل از اسلام وجود داشته، اما اسلام نخستین دینی بوده که چارچوب آنرا تعیین و نظام مند کرده است. از زمان ظهور اسلام، وقف و موقوفات نقش بسیار مهمی را در…
, ,

سرمایه اجتماعی و کنش نیکوکارانه در تجربه ی خیران مدرسه ساز

ندا رضوی زاده - عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی چکیده مقاله: توسعه ی انسانی مستلزم فراهم آمدن فرصت های برابر برای دستیابی به آموزش، بهداشت و درآمد مکفی است. با این حال دولت ها همواره با کاستی هایی در تامین اعتبارات در این زمینه …
, ,

درآمدی بر ابعاد بخش سوم در اقتصاد و نگاهی به عملکرد نهادهای خیریه در شهر مقدس مشهد

مصطفی سلیمی فر - استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد سیدحامد حسینی - دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد وحید ارشدی - دکتری اقتصاد اسلامی چکیده مقاله: رفاه اجتماعی یکی از دغدغه های مهم بشر در طول تاریخ بوده است. ادیان و تجارب بشری، ا…