, ,

مفهوم شناسی واژه خیر

عبدالله گمشادزهی فر - مدیرعامل موسسه خیریه محسنین زاهدان چکیده مقاله: موضوع این مقاله تحقیق و بررسی و تبیین احکام شرعی امور خیریه، وقف و نیکوکاری است، این مقاله شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اصلی روایی و فقهی نگاشته شده است. امور خیریه به امور و افعالی گفته می شود که …
, ,

معنا شناسی صدقه در قرآن

فاطمه محمدی - دانشجوی کارشناسی علوم قرآن مجید، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سیدحسین سیدی - دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: پیشینه تاریخی نیکوکاری و کار خیر به آغاز خلقت بشر بازمی گردد. رفع نیازها…
, ,

مطالعه تطبیقی آموزش نیکوکاری به کودکان در دیدگاه اسلام و روانشناسی نوین

نسرین انصاری - مدرس،گروه علوم تربیتی، دانشکده پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان معصومه فتحی - معاونت آموزشی پژوهشی ، دانشکده پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان چکیده مقاله: نیکوکاری از فضیلت های اخلاقی است که در جوامع گوناگون، به آن پرداخته شده است.…
, ,

مشکلات و آفات فرا روی سنت حسنه وقف

محمد ابراهیمی ورکیانی - دانشیار دانشگاه شهید بهشتی چکیده مقاله: دراین معنا که سنت حسنه وقف وخیرات پدیده ای اخلاقی است که در سراسر جهان مورد توجه انسان های بیشماری بوده ومی باشد ومصادیق بسیاری ازاین میزاث جاویدان موجود است تردیدی نیست چن…
, ,

مشارکت اثربخش در امور خیریه به مثابه مسیولیت اجتماعی؛ قاعده بازی توسعه پایدار

رضا مهدی - عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی چکیده مقاله: دستاوردهای بشر و جوامع در فرایند توسعه و اهداف توسعه جهان در افق 2030 نشان می دهد که پیشرفت کنونی در شان نیاز امروز و آتی بشر نبوده و انسانها و جوامع نیازمند سرمشق …
, ,

مسیولیت دولت ها در گسترش فرهنگ امر خیر و سیاست گذاری های ضروری

حسن بنیانیان - عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چکیده مقاله: از فرهنگ تلقی های بسیار متفاوتی وجود دارد و بسیاری از برداشت ها، مفهومی تقلیل یافته از فرهنگ است و همین امر موجب فرار بسیاری از دولت ها برای اداء مسولیت های خو…
, ,

مدیریت تصویر و بازاریابی سازمان های خیریه

نادر جعفری هفت خوانی - عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه السلام چکیده مقاله: این مقاله با هدف طرح اهمیت و ضرورت توجه سازمان های خیریه ی ایرانی به موضوع مدیریت تصویر در برنامه های جامع بازاریابی در ا…
, ,

جامعه خادم المصطفی (ص) الگوی نوین تامین مالی اسلامی علم و فناوری جهان اسلام

محمود خطیب - دانشجوی دکترا مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: امروزه یکی از چالش های مهم و اساسی توسعه امور خیریه در کشور ، جذب منابع مالی خرد برای انجام امور خیر و مدیریت سرمایه برای ارایه خدمات مناسب به جامعه هدف خود می ب…
, ,

لزوم توجه به آموزش حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در مدارس به عنوان خیر ماندگار

ربابه سلیمانی پیکانی - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: یکی از ارزش های مورد تاکید دین مبین اسلام، انجام امورخیر و شایسته است به خصوص اعمالی که ماندگار باشند و سلامت اقتصادی، اجتماعی …
, ,

قوانین و مقررات حامی فعالیت های خیریه در حوزه بهداشت و درمان: یک مطالعه مروری

محمدحسین زیلوچی - دانشجوی دکترای سیاستگذاری سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران علی اکبری ساری - استاد، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران…