, ,

گونه شناسی ماهیت امور خیریه در شبکه های مجازی (با تاکید بر پیام رسان تلگرام)

مهری بهار - دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران سیدحاجی حسینا - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی_مطالعات فرهنگی،دانشگاه کاشان اکبر بیات - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی_مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان چکیده مقاله: زمین…
, ,

کنشگری در امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی

میرطاهر موسوی - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی حمیدرضا هندی - پژوهشگر اجتماعی و دانشجوی دکتری تخصصی رشته سلامت و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی چکیده مقاله: سرمایه ا…
, ,

کسب وکار اجتماعی شیوه ی نوین کارآفرینی، مفاهیم و تفاوت های آن با کارآفرینی اجتماعی

حسین جودت چاقی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد سیدحسین سیدی - دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی چکیده مقاله: امروزه کارآفرینی و سازمان های پرورش کارآفرین به سرعت در حال گسترش است و کارآفرینی مهم ترین راه حل ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی شناخته می شود. در سال های اخیر …
, ,

کاوشی در باب نگره ی اسلامی به لوازم و پیامدهای احسان و نیکوکاری

مجید یاریان - دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: احسان و نیکوکاری یکی از مفاهیم اخلاقی و ارزشی در عالم انسانی است که هم ادیان آسمانی و هم فطرت های پاک انسانی بر اهمیت و ضرورت آن صحه نهاده اند. مصادیق این سنت دینی و انسا…
, ,

وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در امور خیریه

حسین محمودی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی چکیده مقاله: میل به احسان و نیکوکاری و انگیزه جاودانه زیستن سبب می گردد که انسانها همواره نسبت به انتقال سرمایه و دارایی خویش به افراد ویا در امور خیریه اقدام کنند در پاسخ به این…
, ,

واکاوی مولفه های امور خیر در سرمایه اجتماعی با مطالعه آرمانشهر اسلامی

مهدی توسلی - کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی ، بنیاد خیریه راهبری آلاء حسن بلخاری قهی - عضو هیات علمی دانشگاه تهران گروه مطالعات عالی هنر فایزه تقی پور - عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خورا…
, ,

نیاز سنجی آموزشی مراکز خیریه؛ مطالعه ای کیفی

سعیده داوری مقدم - دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی چکیده مقاله: مراکز خیریه، موسسات غیر انتفاعی و غیرسیاسی محسوب می شوند که توسط افراد حقیقی یا حقوقی تاسیس شده و در زمینه ارایه خدمات اجتماعی و فرهنگی ب…
, ,

نقش وقف و امورخیریه و داوطلبگی برفرایندهای اجتماعی

فایزه عظیم زاده اردبیلی - عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران محمد منصورعظیم زاده اردبیلی - دانشجوی دکتری روابط بین الملل وفوق لیسانس معارف اسلامی واقتصاد چکیده مقاله: وقف و نهادهای خیریه از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام …
, ,

نقش رفتار اجتماعی مطلوب (نیکوکاری) درارتقاء سازه های سرمایه اجتماعی

غلامرضا خضرلو - مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان، گروه علوم تربیتی فریبا مولایی - دبیر آموزش وپرورش مریم طایف نیا - کارشناس دانشگاه اصفهان چکیده مقاله: رفتار اجتماعی مطلوب، از جمله رفتارهای مورد تایید جوامع است که می توان به عنوان ی…
, ,

نظام مرجعیت خیریه: موانع تحقق مرجعیت خیریه های سنتی-دینی در سطح نهادی

سیدجمال قریشی - دانشجوی دکترا، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه شریف ایمان اعیانی ثانی - کارشناسی ارشد، اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه شریف سعید نریمان - دکترای تخصصی، مدیر گروه سیاسی-اجتماعی اندیشکده مطالعات حاکمیت و …