طرح های خاتمه یافته تا فروردین ماه 1401

طرح های خاتمه یافته تا فروردین ماه 1401 : بررسی الگوی فعالیت ها و تجربه خیر دینی در آیین پیاده روی اربعین (دکتر پویافر و همکاران) تحلیل ساختارمند برترین خیریه های جهان و ایران (دکتر طیب نیا، خانم فلاح، دکتر ربانی اصفهانی) روش تامین…