1) موضوع :آسیب‎ شناسی حقوقی قوانین و مقررات مربوط به امور خیر

مشاهده و دریافت

2)تحليل ساختارمند برترين خيريه هاي جهان و ايران

مشاهده و دریافت

3)بررسي الگوي فعاليت ها و تجربه خير ديني در آيين پياده روي اربعين

مشاهده و دریافت

4)پایان نامه :شبکه مفاهیم نیکوکاری در قرآن و روایات (کافی)

مشاهده و دریافت