گروه مطالعات تاریخی و تمدنی امر خیر

اصغر منتظرالقائم
دکترای تاریخ اسلام – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانمرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک : montazer@ltr.ui.ac.irتلفن: 03137933100
صفحه شخصی: