گروه مطالعات اقتصادی و مدیریت امر خیر

محسن طاهری
دکترای آينده پژوهيمرتبه علمی:استادیار
پست الکترونیک :mtdemne@gmail.comتلفن: ۰۳۱۳۷۹۳۳۱۹۳
صفحه شخصی: www.iranianfuturist.com