جهت دانلود سخنرانی چهاردهمین نشست از سلسله نشست های خیرماندگار که در روز دوشنبه مورخ 20/دی ماه/1395 با موضوع «گستره ی وقف و امور خیر در ادبیات دانش اقتصاد »، با سخنرانی  دکتر مهدی طغیانی (عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان {اینجا} کلیک نمایید.