سعید عبدالحسینی – کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

سعید علی خاصی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد

امیر حیدری – دانشجوی دکتری، گروه تحلیل سیستم، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده مقاله:

نابرابری اقتصادی برای دولتها بسیار مهم است و همیشه به دنبال روشهایی برای کاهش آن بودهاند. یکی از موارد پر مناقشه در زمینه نابرابری اقتصادی، ارتباطش با خیریه ها است. از طرفی دولت نیز در این سیستم میتواند نقش ایفا کند و با ایجاد نظام مناسب حکمرانی در امور خیر، زمینه را برای کاهش نابرابری اقتصادی فراهم کند. در این مقاله با استفاده از رویکرد سیستمهای پیچیده، امور خیر و نابرابری اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرند و در آن نقش نظام حکمرانی امور خیر در نابرابری اقتصادی در ایران تحلیل میشود. موجودیتهای دولت، خیریه و مردم در فضای مدلسازی عامل بنیان بر اساس مدل مفهومی ODD در تعامل قرار می گیرند و رفتار کل سیستم پیچیده مورد مطالعه را توصیف مینمایند. نتایج رفتار متعامل موجودیتها در شاخص نابرابری تحت دو سناریوی تسهیل گیری حکمرانی برای خیریه ها و عدم تسهیل گری، مورد بررسی قرار میگیرند . مطابق با نتایج شبیه سازی، رفتار تسهیل گرانه حکمرانی دولت در قبال خیریه ها، سبب کاهش ضریب جینی و در نتیجه کاهش نابرابری اقتصادی خواهد شد.

کلیدواژه ها:

حکمرانی در امر خیر ، نابرابری اقتصادی ، خیریه ها ، سیستم های پیچیده ، مدلسازی عامل بنیان ،

 

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.