طراحی و تببین مدل پذیرش سازمان‌های مردم‌نهاد از نظر شهروندان (PhD)

(20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است)

پدیدآور: حمید شجاعی

چکیده:

پژوهش حاضر به دنبال طراحی و تببین مدلی برای پذیرش سازمان‌های مردم نهاد از نگاه شهروندان می باشد. این تحقیق بر مبنای رهیافت پژوهش از نوع ترکیبی به صورت متوالی انجام می گیرد. در مرحله اول به منظور شناخت مسئله از رویکرد کیفی و در مرحله دوم به منظور آزمون نتایج وفرضیه های حاصل از مرحله کیفی، از رویکرد کمی استفاده شده است. بخش کیفی این پژوهش از نظر هدف بنیادین ـ کاربردی و از لحاظ ماهیت در دسته اکتشافی قرار دارد و بخش کمی پژوهش از راهبرد همبستگی پیروی می کند. در بخش کیفی با استفاده از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد، به منظور کشف موضوع ، مصاحبه های عمیقی با20 نفر از خبرگان و آگاهان کلیدی به روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت و از این طریق داده های پژوهش گردآوری شدند. در ادامه با استفاده از فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی، به دسته بندی مؤلفه ها پرداخته و مدل نهایی پیکربندی شد. و در بخش کمی پژوهش با استفاده از رویکرد آمار استنباطی و روش مدل یابی معادلات ساختاری و بکارگیری نرم افزارهای آموس، لیزرل و اس.پی. اس.اس مدل نهایی و 6 فرضیه حاصل از آن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های بخش کیفی پژوهش مبین آن است که «پذیرش» سازمان های مردم نهاد نتیجه کنش ها و تاثیر عوامل مختلف سازمانی، اجتماعی، محیطی و فردی است. براین اساس در مدل پیشنهادی عوامل سازمانی و عوامل اجتماعی، شرایط علی محسوب می شوند، سودمندی و نفع عامه، مقوله محوری هستند ؛ نگرش شامل احساسات مثبت و منفی، راهبرد مدل در نظر گرفته شده و رفتار پیامد پذیرش/ عدم پذیرش سازمان شناخته می شوند. دو بعد محیط فعالیت و خلق و خوی فردی به عنوان شرایط مداخله گر بر نگرش شهروندان در پذیرش سازمان‌های مردم نهاد تأثیرگذار است. همچنین نتایج بخش کمی نشان داد که بین عوامل سازمانی و عوامل اجتماعی به عنوان شرایط علی با سودمندی ادراک شده حاصل از حوزه شناختی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ بین سودمندی ادراک شده با حوزه عاطفی و نگرش شهروندان رابطه وجود دارد؛ بین محیط فعالیت، حوزه شناختی و عوامل فردی با نگرش رابطه معناداری وجود دارد و در نهایت رابطه بین نگرش با حوزه رفتاری مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه و پیامد اصلی و نهایی مدل در حوزه رفتاری و جهت پذیرش سازمان‌های مردم نهاد توسط شهروندان ، وابسته به نگاه سیستمی به موضوع و توجه به عوامل سازمانی، اجتماعی، محیطی و فردی است.

کلیدواژه‌ها: سازمان های مردم نهاد،مدیریت،سازمان های غیر دولتی،پذیرش،شهروندان،بهبود اجتماعی

منبع:https://ganj-edge.irandoc.ac.ir/

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.