محمد اسماعیلی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع _مدیریت سیستم و بهرهوری اصفهان، ایران

چکیده مقاله:

مدیریت دانش یکی از مهمترین و پیچیده ترین رویکردهای موجود در رشد و توسعه سازمانها در محیط پیچیده امروزی به شمار میرود که مورد استقبال بسیاری از مدیران نیز قرارگرفته است. این رویکرد در سمنها که دانش و حضور موقتی افراد نخبه و صاحب دانش نو شدت زیادتری نسبت به سایر سازمانها دارد، بسیار کاربردی است. از طرفی، مطالعات موثری درزمینهٔ عوامل موثر بر ترجمه دانش در سازمانها انجام نگرفته است. برمبنای شکاف شناساییشده، محقق با به کارگیری پنل خبرگان شامل سمنها و خبرگان علوم رفتاری، به طراحی ابزار ارزیابی از جنس پرسشنامه جهت شناسایی عوامل موثر بر ترجمه دانش در اینگونه سازمانها پرداخته است. مطالعه موردی، بنیاد خیریه راهبری آلاء یکی از بزرگترین و به روزترین سمنهای کشور انتخاب شده است. به همین منظور، با مرور ادبیات علمی، سازه های اصلی عوامل موثر شناسایی گردید. بر اساس پیشینه تحقیق و نظرات خبرگان، سوالات مناسب طراحی شد. سپس، روایی سوالات بررسی و تایید گردید. همچنین، پرسشنامه در اختیار افراد بنیاد آلاء قرارگرفت تا روایی محتوایی بررسی و تایید گردد. در مرحله بعد، پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ بررسی و با حذف سوالات نامناسب، مقدار آماره به بیشتر از 0,7 ارتقاء یافت. 46 پرسشنامه از 50 پرسشنامه ارسالی طبق جدول مورگان، تکمیل و در اختیار محقق قرار گرفت. پس از بررسی صحت پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار SPSS به تجزیهوتحلیل پرسشنامه ها پرداخته شد. در ابن پرسشنامه 6 سازه و 70 سوال طراحیشده است. بر اساس نتایج، نظام ترجمه دانش در بنیاد آلاء در سطح متوسط رو به بالا ارزیابی گردید.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش، ترجمه دانش، ارزیابی سازمانی، سازمان مردم نهاد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.