حبیب اله حسن زاده – مدیر آموزش و پژوهش جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی ایران

چکیده مقاله:

علت اصلی تشکیل هر سازمان کسب و حفظ مزیت رقابتی به منظور موفقیت و درنهایت بقا در محیط رقابتی است. ایجاد دانش و وجود تعهد در سازمانهای یکی از الزامات موفقیت در سازمانهای امروزی است. هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در موسسه های است. روش بررسی توصیفی با رویکرد پیمایشی است و جامعه آماری موسسه های خیریه میباشند که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس تعداد 28 موسسه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات برای سنجش تعهد سازمانی پرسشنامه استاندارد آلن و می یر و برای استقرار مدیریت دانش از پرسشنامه استاندارد لاوسن استفاده شد. در پایان داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گشت. یافته ها نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین تعهد سازمانی و استقرار مدیریت دانش وجود دارد. گرایش به سمت تعهد سازمانی نیز در بین کارکنان موسسه های خیریه در سطح متوسط به بالا است و امکانپذیری استقرار مدیریت دانش در سطح مطلوبی قرار داد. در کل بین مولفه های تعهد سازمانی و مدیریت دانش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

تعهد سازمانی، مدیریت دانش، موسسه های خیریه، سازمان دانش محور، سازمان غیردولتی
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.